You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Polski

Opakolor

  • Shopping Cart 0
  • Koszyk jest pusty!

Lista życzeń (0)

Warunki współpracy1. Warunki ogólne


Opakolor Sp. z o.o. jest drukarnią specjalizującą się w druku i produkcji materiałów reklamowych, opakowań i pudełek z tektur litych, falistych i kaszerowanych oraz STAND’ów.


Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wykonanych realizacji na potrzeby przygotowania katalogu naszych produktów, prezentacji oferty firmy, umieszczenia na stronie internetowej OPAKOLOR i innych celach prezentacji naszych produktów.


Klient może zastrzec możliwość korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.


 


2. Ceny


Ceny produktów Firmy OPAKOLOR zawarte w jej ofertach są cenami netto, do których doliczamy podatek od towarów i usług oraz ewentualnie koszty przygotowalni, palet i transportu.


Kalkulacji cen produktów dokonują pracownicy działu marketingu.


Gwarantujemy niezmienność ceny po złożeniu zamówienia.


 


3. Zamówienie


Zamówienie nabiera ważności z chwilą przesłania do Firmy OPAKOLOR.


Fakturę wystawiamy w terminie do siedmiu dni od daty sprzedaży.


Klientów dokonujących zamówienia pierwszy raz prosimy o podanie następujących danych: Regon, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki jawne), wyciąg z Krajowego Sadu Gospodarczego (spółki z o.o.).


Przy pierwszym zamówieniu wymagamy od Klienta zaliczki w wysokości max. 30% wartości zamówienia. Zamówienie zostaje uruchomione w momencie zaksięgowania wpłaty zaliczki i zaakceptowania plików drukarskich.


W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy jest ono w trakcie realizacji, rościmy sobie prawo do potracenia wszelkich kosztów związanych z jego wykonaniem, jak koszty przygotowania, oraz opracowania graficznego i inne.


Klient nie może zrezygnować z zamówienia w wypadku jego wykonania.


Klient zobowiązany jest do rzetelnego udzielenia informacji w formie pisemnej o kolorach nadruku i ich liczbie, wielkości nadruku, rodzaju nadruku.


 


4.Wykonanie prototypu


Prototyp wykonywany jest po akceptacji konstrukcji opakowania i umożliwia klientowi sprawdzenie konstrukcji opakowania.


Po wykonaniu prototypu wprowadzenie zmian w konstrukcji skutkuje wykonaniem kolejnego prototypu za ponowną opłatą.


Cena takiego prototypu kalkulowana jest indywidualnie przez dział marketingu.


 


5.Warunki płatności


Warunki płatności po zaakceptowaniu oferty potwierdzonej złożonym zamówieniem nie podlegają negocjacjom.


Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem odsetek lub kar umownych zgodnie z umową, jeżeli taka była zawarta.


 


6.Odpowiedzialność


OPAKOLOR nie odpowiada za nie wykonanie zlecenia w terminie z przyczyn obiektywnych.


Odpowiedzialność za wykorzystanie znaków, wzorów zastrzeżonych oraz praw autorskich i wynikające z nich roszczenia ponosi Zamawiający.


 


7.Materiały do druku


OPAKOLOR nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.


Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według podanej specyfikacji. OPAKOLOR nie bierze odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.


Materiały do druku przechowywane są na serwerze FTP maksymalnie przez 30 dni.


Materiały graficzne należy dostarczyć w pliku .pdf (WAŻNE: wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe), w rozdzielczości minimum 300 dpi i w wielkości 1:1.Grafika właściwa przesłana w pliku .pdf bez naniesionego wykrojnika, oraz podgląd nadruku z naniesionym wykrojnikiem w pliku .jpg.


Na życzenie klienta możemy wykonać wizualizację nadruku lub dokonać zmian w jego wielkości (wielkości na wizualizacji i na gotowym produkcie mogą się minimalnie różnić).


 


8.Realizacja zamówienia


Produkcję wykonujemy w terminie określonym w zamówieniu.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od Firmy OPAKOLOR .


 


9.Reklamacja dostaw


W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce podanej na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie (faxem) Firmę OPAKOLOR. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku uszkodzenia przesyłki spowodowanej niewłaściwym sposobem spedycji.


Klient w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia zobowiązuje sie do jego sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym.


Jakiekolwiek reklamacje klient powinien zgłosić pisemnie protokółem reklamacyjnym w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru z podaniem pełnych informacji o przedmiocie reklamacji.


Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.


 


10.Informacje końcowe


Wadliwy towar z jednej partii dostawy nie może być podstawą do reklamacji całego zamówienia.


Koszty związane z dochodzeniem przez firmę windykacyjną przeterminowanych należności ponosi kupujący.